04. Tòa Giám Mục Vĩnh Long Truy Quét Để Tiêu Diệt LCTX (15.06.2014) – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Tòa Giám Mục Vĩnh Long Truy Quét Để Tiêu Diệt Lòng Chúa Thương Xót (15.06.2014) Cha Augustinô Nguyễn Sơn Đoài (Hạt Trưởng trà vinh) đại diện Tòa Giám Mục Vĩnh Long đến tận nhà Má Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để đọc thông báo của… Read More

Tòa Giám Mục quyết định cho CHA TƯỜNG VỀ HƯU và PHẢN ỨNG CỦA GIÁO DÂN!

Mời Anh/Chị/Em xem quá trình các Cha đọc quyết định của TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG ra cộng đoàn họ đạo thành thới (18/05/2014). Quyết định cho CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG về hưu với lý do bất hợp lý là [su_highlight]BỆNH TẬT[/su_highlight]. Giáo dân đã… Read More