02. LỜI TRẦN TÌNH CUỐI CÙNG Của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

LỜI TRẦN TÌNH CỦA CHA TƯỜNG – TÂM TÌNH GIÁO DÂN – Ý KIẾN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Thứ 7, 24.05.2014)

THÁNH LỄ CUỐI CÙNG CỦA CHA TƯỜNG
TẠI HỌ ĐẠO THÀNH THỚI

Add Comment