Làm Rẫy 20/03/2014 – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và Nhóm Tự Nguyện

Thực Thi LCTX – Hình ảnh và Clips Làm Rẫy 20.03.2014
Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường và Nhóm Tự Nguyện

(Thứ 5 hàng tuần – tại Giồng Lớn, Cầu Ngang, Trà Vinh)

██▓▒░░XEM HÌNH ẢNH░▒▒▓██


Add Comment