04. Tòa Giám Mục Vĩnh Long Truy Quét Để Tiêu Diệt LCTX (15.06.2014) – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Tòa Giám Mục Vĩnh Long Truy Quét Để Tiêu Diệt Lòng Chúa Thương Xót (15.06.2014)

Cha Augustinô Nguyễn Sơn Đoài (Hạt Trưởng trà vinh) đại diện Tòa Giám Mục Vĩnh Long đến tận nhà Má Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để đọc thông báo của Tòa Giám Mục với mục đích TRUY QUÉT ĐỂ TIÊU DIỆT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.
Sau khi đọc lời truy quét TỨC THÌ có ý kiến của Chính Quyền Tỉnh Trà Vinh.

One thought on “04. Tòa Giám Mục Vĩnh Long Truy Quét Để Tiêu Diệt LCTX (15.06.2014) – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

 1. I am sorry to hear about what you did to the catholics in Thanh Thoi Parish.

  Why did you say that don’t ever think about being Children of God after you received the Sacrament of Baptism?

  Sorry for the Catholic Church having a priest like you.
  Really sorry.

  May God bless you and forgive you/

  H. Tran

Add Comment