Hành Trì Cho Không 2017 (Tây Nguyên) : 01.01.2017

Hành Trì Cho Không 2017 (Tây Nguyên) : 01.01.2017 | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

One thought on “Hành Trì Cho Không 2017 (Tây Nguyên) : 01.01.2017

  1. Cầu xin Chúa thêm ơn cho cha và những người đồng hành cùng cha.mọi việc rồi sẻ qua.thương tất cả mọi người.

Add Comment